Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.** รับลมหนาวที่เชียงใหม่ ** เหนือสุดแดนสยาม "  ชมวิวกิ่วแม่ปาน "
กับโปรแกรมแพคเก็จทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ - เที่ยวบ้านแม้วดอยปุย -
ชมพืชสวนโลก -
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร -
จุดชมวิว กิ่วแม่ปาน - บ่อสร้าง - สันกำแพง - ช้อปปิ้งของฝาก

วัดพระธาตุดอยสุเทพ บ้านม้งดอยปุย พืชสวนโลก
ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ บ่อสร้าง - สันกำแพง
คุ้มขันโตก จุดชมวิว กิ่วแม่ปาน น้ำตกวชิรธาร

 


  

วันที่ 1          กรุงเทพฯ– เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม้วดอยปุย - พืชสวนโลก
XX.XX ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ พร้อมพนักงานคอยต้อนรับท่าน ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ / สถานีขนส่ง / สถานีรถไฟ
  นำท่านสู่ดอยสุเทพฯ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมทัศนียภาพ เชียงใหม่ ณ ระดับความสูง 3300ฟิต เหนือระดับน้ำทะเล
  จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านแม้วดอยปุยชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา (สามารถชมดอกฝิ่นได้ ในช่วงฤดูหนาว )
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( Buffet )
  จาก นั้นนำท่านสู่  สวนเฉลิมพระเกียรติพืชสวนโลกชมนิทรรศการพืชสวนโลก ส่วนต่างๆ เช่น  Royal  Master or Agricultural อัจฉริยะภาพว่าด้วยทฤษฏีการเกษตร ที่ทรงคิดค้นกว่า 2000 ทฤษฎี International out door garden ,Inter Garden พืชสวน กลางแจ้งและในร่มจากโครงการหลวง ,  Indoor Exhibitions, Royal Pavilion ,The  tropical Garden, Corporate Garden  ชมพันธ์พืชกว่า 2.5 ล้านชนิด และเทคโนโลยีการเกษตรจากธุรกิจการเกษตรชั้นนำยิ่งใหญ่ระดับโลก   
  ( อาหารค่ำ อิสระ )                                                      
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ตามที่ท่านเลือก 
วันที่ 2          อุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร -จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ยอดดอย อินนนท์ระหว่างทางแวะจุดสุดในสยาม ณ ระดับ 2565 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมหอดาห์พระสถูปเจ้าอินทรีวิชยานนท์, เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา, พระสถูปเมทนีดล,นภภูมิสิริ, บ้านแม้วโครงการหลวง, น้ำตกวชิรธาร
12.00 น. อาหารกลางวัน
  นำท่านเดินทางสู่กิ่วแม่ปาน ณ จุดชมวิวสุง และสวยที่สุดในประเทศไทย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบ ขันโตก ดินเนอร์ ( พร้อมชมการแสดง )
วันที่ 3           สันกำแพง-ช้อปปิ้งของฝาก-สถานีขนส่ง สนานบิน
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่บ้านบ่อสร้าง ชม การสาธิตการผลิตเครื่องเงิน, ทำร่ม, ผ้าไหม แวะซื้อของฝากของที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ข้าวซอยร้านขึ้นชื่อ
  ** ได้เวลานัดหมายส่งท่าน สนามบิน **
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  อัตราค่าบริการ
 
Hotel Period Price / THB / PAX
Top North Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 6,000.-
Imm Hotel ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 5,900.-
**  20 December 2014 - 10 January 2015 ** 6,300.-
Roseate ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 6,150.-
Airport Greenery ( 3 *** ) Now - 31 March 2015 6,250.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 6,700.-
M Hotel ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 6,050.-
01 November 2014 - 31 March 2015 6,450.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 6,700.-
Royal Lanna ( 3 *** ) Now - 31 October 2014 6,000.-
01 November 2014 - 31 March 2015 6,000.-
**  20 December 2014 - 1 January 2015 ** 6,350.-
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  **  ค่ารถรับ - ส่งตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
  **  ค่าห้องพัก 2 คืน ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
  **  ค่าอาหาร 6 มื้อ  ตามรายการ
  **  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
   
   ***  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Power Travel & Tour ***
   Tel. : 02-2594855 - 6
  Hotline :  089-8119034 // 089-1687611 // 081-8493770 // 091-7169763
   หรือดูรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ www.powertravels.com
   E - Mail  :  webmaster@powertravels.com
   
   

 
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.