Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

 วิธีการชำระเงินค่าบริการ
ชำระเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชี
หลังจากที่ท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ SLIP การโอนเงินจากทางธนาคาร พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทาง
FAX : 02-1300127
 
  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลข ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์ อโศก หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ 032-3-07942-9 กระแสรายวัน
กสิกร Sukhumvit 21  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ 611-2-06270- 8 ออมทรัพย์
กสิกร Sukhumvit 21  คุณกนกอร  เครือสอน 611-2- 08855-3 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ อโศก คุณกนกอร  เครือสอน 032-3-07678-0 กระแสรายวัน
https://www.tmbbank.com/logos/TMBBank_70x45.gif ทหารไทย เซ็นทรัลเวิลด์ หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ 216-1-00512-5
กระแสรายวัน

 
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.